سبوس برنج یک منبع سرشار از پروتئین ها ، لیپیدها ، ویتامین ها و مواد مغذی میکرو14

می باشد . ترکیبات مغذی این فرآورده با ارزش را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

1- کربو هیدراتها :

سبوس برنج غنی از سلولز و همی سلولز است ، مقدار پنتوزانها 4/11 – 7/8 درصد می باشد ، همی سلولز بخش پیچیده ای است که 6/59 درصد ازآن را پنتوز ها تشکیل می دهند گسیلوز ،  آرابینوز ، گالاکتوز و اورنیک اسید اجزای اصلی آن هستند استفاده از فیبرهای غذایی در رژیم غذایی انسان به جهت اثبات ارتباط درمان بسیاری از نارسایی های فیزیولوژیک با مصرف آن مورد توجه قرار گرفته است. مصرف سبوس برنج با برنامه مناسب و افزایش تدریجی آن جهت بهره گیری از فیبر غذایی موجود در آن توسط متخصصین تغذیه توصیه می شود .14- Micro Nutrients

 

2- پروتئین ها و سایر ترکیبات نیتروژن دار :

مقدار نیتروژن در سبوس بین 3-1 درصد متغیر است ، بزرگترین بخش نیتروژن در سبوس برنج در پروتئین آن متمرکز است . مقدار پروتئین موجود در سبوس برنج بین 1/15 – 5/13 درصد متغیر می باشد . بخش اصلی پروتئین موجود در سبوس برنج آلبومین و گلوبولین بوده و  پرولامین به میزان جزئی در آن وجود دارد.

3- آنزیم ها :

  آنزیم های متعددی در سبوس برنج شناسایی شده اند ،از جمله  α-آمیلوز ، β-آمیلوز، اسید اسکوربیک اکسیداز، سیتوکروم اکسیداز، دهیدروژناز، استراز، پروتئاز.... . مهمترین آنزیم های آن که درناپایداری سبوس برنج دخالت دارند شامل لیپاز، لیپوکسیژناز و پراکسیداز می باشند .

4- مواد معدنی :

   فسفر یکی از مواد معدنی اصلی سبوس برنج می باشد . سایر مواد معدنی به ترتیب فراوانی پتاسیم ، منیزیم و سیلیکون هستند. غلظت مواد معدنی به شرایط رشد برنج و سیستم برنجکوبی بستگی دارد .

5- ویتامین ها :

   سبوس برنج غنی از ویتامینهای گروه B و توکوفرول است . تغییر در مقدار ویتامین نیز به شرایط کار در کارخانجات برنجکوبی و نوع برنج بستگی دارد . بخش اعظم ویتامین شلتوک برنج درسبوس آن وجود دارد . ویتامین ها در سبوس به صورت آزاد یا ترکیبی وجود دارند . مقدار ویتامینهای موجود در سبوس برنج در جدول -3 ارائه شده اند .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()