جدول- 4  ویژگی‌های كیفی روغن پالایش شده سبوس برنج

حدود قابل پذیرش روغن پالایش شده

سبوس بـرنج

ویژگی كیفی

عاری از هرگونه مزه تندی و بوی غیرطبیعی

مزه و بو

بعد ازگرم كردن نمونه در50درجه سلسیوس وصاف نمودن آن، باید برای 24 ساعت دردمای 35 درجه سلسیوس شفاف وعاری از ته نشینی باشد

وضع ظاهری

بیشینه1/0

رطوبت و مواد فرار در105 درجه سلسیوس (درصد وزنی)

بیشینه 5/3 قرمز و 35 زرد

رنگ لاویباند (با سل  ¼ 5 اینچ)

بیشینه1/0

اسیدیته(برحسب درصد وزنی اسیداولئیك)

تا یك ماه پس از تولید بیشینه1

حدقابل مصرف بیشینه 5

عدد پراكسید (میلی اكی والان گرم اكسیژن در كیلوگرم روغن)

كمینه 5/17

مقاومت‌به‌روشAOM(برحسب ساعت)

بیشینه 05/0

ناخالصی های نامحلول (درصد وزنی)

بیشینه 50

صابون (میلی‌گرم در كیلو گرم )

  

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()