حدود قابل پذیرش روغن

پالایش شده سبوس

ویژگی های فیزیكی و شیمیایی

921/0- 916/0

چگالی( در25 درجه سلسیوس نسبت به آب در همان درجه سلسیوس)

4700/1-4600/1

نمایه شكست (در40درجه سلسیوس)

195-180

عدد صابونی (برحسب میلی گرم پتاس در گرم روغن)

105-90

عدد یدی ( روش ویجس)

5-3

مواد غیر قابل صابونی شده(درصد وزنی)

كمینه250

نقطه آتش ( برحسب درجه سلسیوس)

26- 25

نقطه انجماد (برحسب درجه سلسیوس)

28-24

عدد تیتر(درجه سلسیوس)

 

 

 

   با توجه به ترکیب اسیدهای چرب این روغن خوراکی مشخص می گردد که روغن سبوس

برنج دارای نسبت مطلوب از اسیدهای چرب   SFA / MUFA / PUFA  می باشد. ترکیب اسیدهای چرب روغن سبوس برنج و نیز میزان   SFA / MUFA / PUFA در چند نوع روغن جهت مقایسه با روغن سبوس برنج در جداول – 6 و 7  ارائه گردیده اند.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 دی 1388    | توسط: محمد آریانا    |    |
نظرات()